Leder april 5, 2019
danger

Før sommeren la regjeringen fram et forslag til Stortinget om en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig innhold på film og TV. I dag reguleres dette i henholdsvis film- og videogramloven og kringkastingsloven. Teknologiutviklingen har åpnet for en rekke nye former for distribusjon og konsumpsjon av TV og film. Et hovedformål med forslaget er å få en mer plattformnøytral lovgivning på området.

Den nye loven utvides fra kringkasting, kinovisning og video til å omfatte alle de viktigste plattformene for formidling av TV og film, herunder ulike former for internett-TV og bestillingstjenester. Lovens rekkevidde er likevel begrenset til aktører etablert i Norge. Dette betyr en forskjellsbehandling hvor de store internasjonale markedsaktørene, som Netflix og Youtube, ikke må forholde seg til kravene, mens norske aktører som nrk.no og TV 2 Sumo må følge reglene. Lovforslaget består av tre sentrale tiltak:

Plikt til å sette aldersgrense

Innholdsdistributøren plikter som et utgangspunkt å sette aldersgrenser på alle filmer og programmer hvor aldersgrense ikke er satt av Medietilsynet. (Medietilsynet setter aldersgrenser på filmer som skal vises på kino.) Unntatt fra plikten til å sette aldersgrense er likevel direktesendinger og informasjonsstoff som nyhets- og sportssendinger.

Portforbud for Normisjon-misjonærer

Plikt til å informere om aldersgrensen

Innholdsdistributøren plikter å informere om aldersgrensen på programmene. Seeren skal få denne informasjonen uten å foreta seg noe. En kringkaster er ansvarlig for å informere om aldersgrensen i programoversikter og programguider. Ansvarlig for en bestillingstjeneste plikter å gjøre brukere av tjenesten oppmerksomme på aldersgrensen før brukeren tilegner seg det aktuelle programmet. Dette gjelder uavhengig av om programmet tilegnes mot et vederlag eller er gratis tilgjengelig.

Plikt til å iverksette beskyttelsestiltak

Innholdsdistributøren pålegges å iverksette nærmere angitte tiltak for å bidra til overholdelse av aldersgrenser og derigjennom beskyttelse av mindreårige. Ved kringkasting er valg av sendetidspunkt fortsatt et relevant beskyttelsestiltak, men forslaget åpner i tillegg for bruk av tekniske tiltak som innebærer at innholdet ikke er åpent tilgjengelig. Ansvarlig for en bestillingstjeneste må sørge for at tilgangskontroll for innhold med aldersgrense i utgangspunktet er aktivert. I tillegg må den ansvarlig tilby et system for tilgangskontroll som foresatte kan ta i bruk for å hindre at mindreårige får tilgang til programmer med aldersgrense.