Leder mai 3, 2019
girl

Hovedsakelig skilles det mellom innendørs- og utendørsprostitusjon. Oslo kommunes kompetansesenter og hjelpetiltak for prostituerte, Pro Sentret, anslår at 60 % av all prostitusjon i Norge finner sted på innemarkedet.

Prostitusjon er et fenomen som mange har sterke meninger om, og som jevnlig skaper store medieoverskrifter. Prostitusjon anses ofte som et samfunnsproblem som kan berøre både enkeltindivider og samfunn. Konsekvensene kan gjøre seg gjeldende i form av medisinske og økonomiske kostnader, samt kulturelle, sosiale og psykologiske skadevirkninger.

Mange kvinner og menn med prostitusjonserfaringer forteller om dårlig selvbilde og ødelagt forhold til egen seksualitet som en følge av prostitusjonen. Flere har blitt utsatt for fysiske og psykiske overgrep i og utenfor prostitusjonen, men også følelsen av forakt fra omverdenen kan oppleves som svært belastende. Mange kunder på sin side bekymrer seg for avhengighet av sexkjøp, og føler skyld og skam overfor både prostituerte og familien sin.

Det hersker uenighet om hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å bekjempe prostitusjon. Enkelte argumenterer for at prostitusjon er et sosialpolitisk spørsmål som er uegnet for regulering via lovforbud, mens andre hevder at Norge bør gjøre som Sverige, og forby kjøp av sex.

I Norge er det tillatt å selge sex og å kjøpe seksuelle tjenester av personer over 18 år, men det er et lovforbud mot å fremme og tilrettelegge for prostitusjon, det vil si hallikvirksomhet. De siste årene har fokus blitt rettet mot økt handel med kvinner og barn på tvers av landegrensene, og det finnes nå et eget lovforbud mot menneskehandel.